Antidopingový kodex je sic strašák všech sportovců avšak podstatnou ochranou sportovního prostředí.

Stavájící kodex plní svou roli ve sportu dokonale, avšak stejně jak společenské vztahy potřebují úpravu tak i sportovně-společenské vztahy potřebují ochranu kde na jedné straně stojí především sportovec a na straně druhé pak sportovní orgány chránicí sportovní prostředí kontrolou dodržování pravidel a a případným postihem za jejich porušování.

Sportovním orgánem odpovědným za přípravu Světového antidopingového kodexu je WADA (založena roku 1999), což je sportovní organizace pohybující se na pomezí soukromého a veřejného práva, lépe řečeno na pomezí rovného partnera se sportovci a kluby a současně jakýmsi nadřazeným orgánem nad sportovci, jenž stanoví pravidla, jejichž porušování postihuje, a to přesto, že WADA fakticky nedisponuje žádnou veřejnoprávní ani soukromoprávní pravomocí vynucovat pravidla obsažená v daném Kodexu. Nicméně jednotlivé státy a sportovní organizace, resp. ty státy a sportovní organizace kteří jsou signatáři Kodexu, musejí ke Kodexu přistoupit a vázat se Kodexem při své činnosti (což bývá jednodušší) nebo jej fakticky implementovat do vlastních pravidel.

První kodex byl přijat v lednu 2003 na Druhé světové konferenci o dopingu ve sportu v Kodani, následovalo přijetí dvou nových kodexů účinných od roku 2009 a od roku 2015.

Cílem Kodexu je zejména sladění a koordinace antidopingových programů na úrovni národní a mezinárodní s ohledem na prevenci a kontrolu dopingu. Úkolem Kodexu je zejména chránit právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu na straně jedné a zajišťovat spravedlnost a rovnoprávnost pro všechny sportovce.

Principy, na nichž stoj’nový kodex je shodný s principy kodexu z roku 2015, zejména princip striktní odpovědnosti za porušení antidopingových pravidel, což v podstatě znamená, že sportovec bude shledán vinným i bez pozitivního nálezu.

Obdobně jako v jakémkoliv odvětví se najdou odpůrci např. výše uvedeného principu a jeho zakotvení v Kodexu, přičemž hlavním argumentem těchto odpůrcu je, že princip strikní odpovědnosti příliš, resp. nepřimeřeně zasahuje do práv sportovců, a bylo by daleko vhodnější, aby byla jednotlivému sportovci prokázáno zavinění za porušení antidopingových pravidel. Dle mého názoru není argument odpůrců Kodexu zcela namístě, jelikož sport je velice dynamické prostředí a za situace, kdy by se mělo v každém jednotlivém případě prokazovat zavinění, by v konečném důsledku vedlo k poškozování těch sportovců, kteří jsou jaksi „čistí“.

Mezi novinky Kodexu patří zejména jistá reakce na podvody spojené s analýzou vzorků, vyšetřováním a následným rozhodováním a takové jednání se výslovně zakazuje.Stejně tak se zakazuje i vyhrožování za účelem odrazení osoby od nahlášení potenciálního porušení antidopingových pravidel nebo spolčování s osobou, které byl udělen zákaz činnosti nebo která byla trestně odsouzena či disciplinárně trestána v souvislosti s dopingem, aniž by na takové jednání této osoby museli být dříve upozorněni antidopingovou organizací. Kodex současně zná institut spoluvina (již Kodex z roku 2015), u které je zvýšena sazba (sankce) na doživotí!

Kodex reaguje zcela zásadně na skutečnost, že doping se objevuje u nezletilích, avšak narozdíl od Kodexu z roku 2015 již nebudou muset dokatzovat, že porušili pravidla antodopingu úmyslně v případě vybraných specifických látek, přičemž by měla být sníř’žena sankce z původních 4 let na roky 2. Nový Kodex nově pamatuje i na možnost napomenutí v případě nevýznamného zaviněbní nebo nevýznamné nedbalosti nezletilého sportovce namísto uložení tvrdší sankce, avšak bude nejspíš s jistotou snížena maximální věková hranice u nezletilích, a to z 18 let na 16 let.

Velikou novinkou Kodexu je však definice „rekreačních sportovců“, kteří už nebudou „beztrestní“, ale podléhají podobným principům ukládání sánkcí jako u nezletilích.

Jak plyne z textu a návrhu Kodexu, Trendem je snižovat sankce u nezletilích, což je dle mého nazorů správné.  Za správné rovněž považuji možnost potrestání i „rekreačních sportovců“ porušujících pravidla, a konečně považuji za správné i zvýšení sankcí o dospělých sportovců o dva roky.

Uvidíme jakým textem Kodexu se nakonce budeme řídit. První návrh Kodexu je k dispozici zde