Antidopingový kodex je sic strašák všech sportovců avšak podstatnou ochranou sportovního prostředí.

Stavájící kodex plní svou roli ve sportu dokonale, avšak stejně jak společenské vztahy potřebují úpravu tak i sportovně-společenské vztahy potřebují ochranu kde na jedné straně stojí především sportovec a na straně druhé pak sportovní orgány chránicí sportovní prostředí kontrolou dodržování pravidel a a případným postihem za jejich porušování.

Sportovním orgánem odpovědným za přípravu Světového antidopingového kodexu je WADA (založena roku 1999), což je sportovní organizace pohybující se na pomezí soukromého a veřejného práva, lépe řečeno na pomezí rovného partnera se sportovci a kluby a současně jakýmsi nadřazeným orgánem nad sportovci, jenž stanoví pravidla, jejichž porušování postihuje, a to přesto, že WADA fakticky nedisponuje žádnou veřejnoprávní ani soukromoprávní pravomocí vynucovat pravidla obsažená v daném Kodexu. Nicméně jednotlivé státy a sportovní organizace, resp. ty státy a sportovní organizace kteří jsou signatáři Kodexu, musejí ke Kodexu přistoupit a vázat se Kodexem při své činnosti (což bývá jednodušší) nebo jej fakticky implementovat do vlastních pravidel.

První kodex byl přijat v lednu 2003 na Druhé světové konferenci o dopingu ve sportu v Kodani, následovalo přijetí dvou nových kodexů účinných od roku 2009 a od roku 2015.

Cílem Kodexu je zejména sladění a koordinace antidopingových programů na úrovni národní a mezinárodní s ohledem na prevenci a kontrolu dopingu. Úkolem Kodexu je zejména chránit právo sportovců na účast ve sportu bez dopingu na straně jedné a zajišťovat spravedlnost a rovnoprávnost pro všechny sportovce.

Principy, na nichž stoj’nový kodex je shodný s principy kodexu z roku 2015, zejména princip striktní odpovědnosti za porušení antidopingových pravidel, což v podstatě znamená, že sportovec bude shledán vinným i bez pozitivního nálezu.

Obdobně jako v jakémkoliv odvětví se najdou odpůrci např. výše uvedeného principu a jeho zakotvení v Kodexu, přičemž hlavním argumentem těchto odpůrcu je, že princip strikní odpovědnosti příliš, resp. nepřimeřeně zasahuje do práv sportovců, a bylo by daleko vhodnější, aby byla jednotlivému sportovci prokázáno zavinění za porušení antidopingových pravidel. Dle mého názoru není argument odpůrců Kodexu zcela namístě, jelikož sport je velice dynamické prostředí a za situace, kdy by se mělo v každém jednotlivém případě prokazovat zavinění, by v konečném důsledku vedlo k poškozování těch sportovců, kteří jsou jaksi „čistí“.

Mezi novinky Kodexu patří zejména jistá reakce na podvody spojené s analýzou vzorků, vyšetřováním a následným rozhodováním a takové jednání se výslovně zakazuje.Stejně tak se zakazuje i vyhrožování za účelem odrazení osoby od nahlášení potenciálního porušení antidopingových pravidel nebo spolčování s osobou, které byl udělen zákaz činnosti nebo která byla trestně odsouzena či disciplinárně trestána v souvislosti s dopingem, aniž by na takové jednání této osoby museli být dříve upozorněni antidopingovou organizací. Kodex současně zná institut spoluvina (již Kodex z roku 2015), u které je zvýšena sazba (sankce) na doživotí!

Kodex reaguje zcela zásadně na skutečnost, že doping se objevuje u nezletilích, avšak narozdíl od Kodexu z roku 2015 již nebudou muset dokatzovat, že porušili pravidla antodopingu úmyslně v případě vybraných specifických látek, přičemž by měla být sníř’žena sankce z původních 4 let na roky 2. Nový Kodex nově pamatuje i na možnost napomenutí v případě nevýznamného zaviněbní nebo nevýznamné nedbalosti nezletilého sportovce namísto uložení tvrdší sankce, avšak bude nejspíš s jistotou snížena maximální věková hranice u nezletilích, a to z 18 let na 16 let.

Velikou novinkou Kodexu je však definice „rekreačních sportovců“, kteří už nebudou „beztrestní“, ale podléhají podobným principům ukládání sánkcí jako u nezletilích.

Jak plyne z textu a návrhu Kodexu, Trendem je snižovat sankce u nezletilích, což je dle mého nazorů správné.  Za správné rovněž považuji možnost potrestání i „rekreačních sportovců“ porušujících pravidla, a konečně považuji za správné i zvýšení sankcí o dospělých sportovců o dva roky.

Uvidíme jakým textem Kodexu se nakonce budeme řídit. První návrh Kodexu je k dispozici zde

 

 

 

 

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít